Sıkça Sorulan Sorular

Bir gayrimenkulün değerini, hukuki ve yasal durumunu belirli bir dönem ve standartlar içerisinde ortaya çıkaran kapsamlı bir çalışmadır.

Gayrimenkul değerleme uzmanı, gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı” almış olan kişilerdir. 

Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Gayrimenkul Değerleme Lisansı almaları gerekmektedir.

 İlgili Görev Alanları
Sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul değerlemesi yaptırmaları zorunlu tutulan işlemlerine ilişkin olarak gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere kurulca listeye alınan gayrimenkul değerleme şirketlerinde gayrimenkul değerleme uzmanı olarak görev alacak kişiler.

 Tamamlanması Gereken Modüller:

   1-Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları
   2-Gayrimenkul değerleme esasları
   3-İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi
   4-Gayrimenkul mevzuatı

Adayların yukarıda belirtilen modüllerin her birinden en az 50, ortalamada 60 ve üzeri not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olanlar “Gayrimenkul Değerleme  Lisansı” almaya hak kazanırlar. Bu lisansa sahip olanlar, ayrı bir lisans belgesi gerekmeksizin “Konut Değerleme” lisansı kapsamına giren alanlarda görev yapabilirler.

Daha fazla bilgi için: https://www.spl.com.tr/spl/eep/pdefault.aspx

Ülkemizde gayrimenkul değerleme mesleğinin kurumsal bir kimlik kazanması, Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemelerine paralel olarak gerçekleşmiştir. Halka açık şirketler ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarında şirket hissedarlarının doğru bilgilendirilmesi ve korunmasını amaçlayan SPK, gayrimenkul değerlemesi yapacak uzmanlara lisans vermeye ve bu uzmanlarca kurulan şirketleri listeye almaya başlamıştır.  Takip eden dönemde SPK tarafından verilen lisanslar diğer kurumlar tarafından da referans alınmaya başlanmıştır. Bugün bankalar, özel şirketler ve pek çok kamu kurumu, gayrimenkul değerlemesinde SPK lisanslı uzmanları ve SPK listesindeki değerleme şirketlerini tercih etmektedir.

Gayrimenkul (taşınmaz) değerleme işlemi kişi ve kurumların ihtiyaçlarına yönelik bir çok nedenden dolayı yaptırılabilir bunlardan bazıları;

  • Tapu alım-satım işlemlerinde konu taşınmazın gerçek pazar değerinin tespiti için,
  • Kiralama işlemlerinde,
  • Teminata konu kredi kullanımına yönelik işlemlerde,
  • Borsada işlem gören şirketlerin aktiflerinde yer alan gayrimenkullerin değer tespitinde,
  • GYO (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) tebliği ile kurulan şirketlerin aktiflerinde yer alan taşınmaz değer tespitinde,
  • Kamulaştırma süreçlerinde,
  • SGK vb. kamu kurumların teminata yönelik yapılandırma işlemlerinde,
  • Miras paylaşımına esas taşınmazların adil paylaşım işlemlerinde,
  • Kentsel dönüşüme taşınmazların şerefiye tespitinde,
  • Taşınmazın en etkin ve verimli kullanım analizi vb. bir çok alanda ekspertiz (değerleme) işlemi yaptırılır.

Değerlemesi istenen taşınmazın raporlama çalışmasında ki talep edilen ücret tutarı; taşınmazın niteliği (konut, arsa, tarla, avm, otel, akaryakıt istasyonu vb.), m²’si, resmi kurum giderleri gibi bir çok etmen baz alınarak ortaya çıkarılmakta olup, işlem özelinde ücret tutarı belirlenmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu piyasada yer alan şirketler arasında “Haksız Rekabeti Önleme” amacıyla, Seri: VIII, No: 35, 12/8/2001 tarihli ve 24491 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı bir takım önlemler yer almaktadır.

İlan ve Reklamlar

MADDE 22/A – (Ek: Seri: VIII, No: 58 sayılı Tebliğ ile) Gayrimenkul değerleme şirketleri; her tür yazılı, sesli ve görüntülü basın yayın ilanları, bilgi işlem ortamında verilen ilanlar, broşür, afiş ve bunlara benzer nitelikteki reklam ve ilanlarda aşağıda belirlenen ilkelere uyar.

a) Halkı yanıltıcı ve aldatıcı, bilgi ve tecrübe noksanlıklarını istismar eder tarzda
ifadelere yer verilemez.
b) Taraflı ve gerçeğe aykırı bilgi verilemez.
c) Asgari gerekliliği olan bilgiler gizlenemez.

d) Diğer gayrimenkul değerleme şirketleriyle karşılaştırma yapılamaz, “en büyük”, “en iyi”, “en güvenilir”, “en sağlam” ve buna benzer sübjektif ve abartılı bir imaj
yaratmaya yönelik ifadelere yer verilemez.
e) Değerlemenin sonucu ile ilgili vaat ve taahhütlerde bulunulamaz.

SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiş firmalar “Mesleki Özen ve Titizlik” ilkesince hizmet sunduğu müşterilerine profesyonel, tarafsız ve bağımsız bir hizmet sunmakla görevlidir.

Başa dön

Online Ekspertiz Talep Formu

Değerlemesi talep edilen taşınmaza ait bilgileri lütfen doldurunuz.
Ekspertiz Birimi en kısa sürede tarafınıza geri dönüş sağlayacaktır.